Avtalevilkår

Avtalebetingelser for Jyb Premium 

  

Inngåelse av avtalen 

Ved å akseptere disse betalingsbetingelsene inngår du en avtale med Jyb om kjøp av premiumløsning. Dette er en abonnementsavtale som faktureres månedlig og gir bedriftsbrukeren tilgang til funksjoner som ikke inngår i gratistjenesten. Ved inngåelse av denne avtalen forplikter Jyb seg til å levere følgende eksklusive premium-funksjoner: 

  • Se en liste av kun interesserte kandidater for bedriftens profil og stillinger 
  • Se mobilnummer til matchede kandidater*
  • Se mail til alle matchede kandidater

* Mobilnummer vil kun være synlig på brukere som har vært aktive etter 06.11.2019 

Abonnementet anses som inngått når kunden har oppgitt nødvendig betalingsinformasjon, akseptert disse vilkårene og velger å aktivere premiumtilgang. Leveransen fra Jyb er levert når bedriftsbruker har fått tilgang til overnevnte funksjoner. 

 

Varighet og oppsigelse 

Abonnementsavtalen fornyes automatisk hver måned f.o.m dato for avtaleinngåelse. Ved oppsigelse av abonnementet vil tilgangen til Jyb premiumfunksjoner frafalle 1 måned etter dato for aktivering/siste fornyelse av avtalen. Abonnementsperioden løper altså ut gjenstående avtaleperiode som er 1 måned fra aktivering/fornyelse av premium. Alle kjøp og fornyelser av avtalen er bindende for kunden og det er ikke mulighet for refusjon dersom abonnementet sies opp. 

 

Flere brukere 

For bedrifter med flere brukere tilknyttet samme bedriftsprofil vil flere brukere utover den ene som følger med i premiumavtalen medføre ekstra kostnader. Kostnadene per ekstra bruker står oppdatert i aktiveringsvinduet for premiumløsningen og vil være  Dette gjelder også dersom profilen hadde flere brukere fra før. Tilleggsbrukere ved overgang til premium vil altså automatisk generere ekstra kostnader basert på den til enhver tid gjeldende kostnad per ekstra bruker. 

Ved fornyelse av avtalen vil oppdaterte kostnader, per ekstra bruker, stå oppført i aktiveringsfeltet for premiumløsningen. Tilleggsbrukere som blir slettet i en avtaleperiode vil bli etterfakturert ved første fornyelse eller oppsigelse av avtalen. 

 

Betalingsmåte: 

Betaling for Jybs tjenester skjer via faktura som opprettes ved avtaleinngåelse, dateres og sendes til kunde pr e-post (PDF format). Kunden kan også betale faktura gjennom EHF, som er vår foretrukne løsning. Dersom kunden ønsker faktura tilsendt på annen måte enn de som er nevnt overfor må de ta kontakt med kundeansvarlig i Jyb teamet.  

 

Manglende betaling 

Fakturaen må betales innen 14 dager fra tidspunktet faktura sendes til kunde. Fordringer som ikke er betalt 14 dager etter forfall vil motta inkassovarsel og kravet vil deretter automatisk bli overført til inkasso etter nye 14 dager. Ved forsinket betaling beregnes morarenter og omkostninger i henhold til “Lov om forsinket betaling”. Henvendelser til oss om ytterligere betalingsutsettelse når saken allerede er sendt til inkasso vil ikke bli realitetsbehandlet. 

 

Prisjusteringer og indeksregulering 

Jyb AS forbeholder seg retten til å gjennomføre årlige prisjusteringer for innholdet i denne avtalen i samsvar med “Konsumprisindeksen for levering av Tjenester”. Informasjon om gjeldende indeks finnes på nettsiden til SSB.no.  

 

Mislighold av avtalen 

Ved brudd på disse vilkårene eller Jybs generelle vilkår for bruk av tjenesten, forbeholder Jyb seg retten til å terminere kontoen med alle tilleggstjenester uten advarsel. Det gis ikke refusjon for resterende betalt periode dersom misligholdet skyldes forhold på kundens side. 

Dersom bedriftsbrukeren vil påberope seg mislighold av avtalen og dette ikke skyldes force majeure, må dette reklameres skriftlig, uten ugrunnet opphold, etter at vedkommende fikk, eller burde hatt kjennskap til misligholdet. 

Dersom det oppstår en tvist mellom kunden og Jyb skal dette bringes opp for den tingretten Jyb bestemmer. Et eventuelt erstatningsansvar fra Jyb overfor kunden, er alltid begrenset oppad til kontraktsverdi. Slik klage må fremmes senest 2(to) måneder etter at forholdet ble kjent. 

 

Personvern 

For informasjon om behandling av personinformasjon som oppgis ved betaling henvises det til personvernserklæringen vår. 

 

Endring av betalingsvilkår 

Jyb forbeholder seg muligheten til å gjøre endringer i disse betalingsvilkårene. Ved endringer Jyb anser som betydelige for rimeligheten av eksisterende avtaleforhold vil kunden varsles senest 30 dager før endringene trer i kraft. Dette gjelder for øvrig ikke ved endringer i pris eller ved indeksreguleringer. 

 

Kontakt 

Ved spørsmål til disse betalingsvilkårene bes kundene henvende seg til oss på e-post jyb@jyb.no.