Brukervilkår for jobbsøkere

Brukervilkårene ble sist oppdatert 23.06.2020 

 

1. Innledning

Denne brukeravtalen med brukervilkår gjelder for Personbrukere av tjenesten JYB. Avtalen og vilkårene regulerer, all bruk, alt innhold og samtlige tjenester tilbudt gjennom JYBs mobilapplikasjon, samt bruk av hjemmesiden og JYBs kommunikasjonskanaler. Dette inkluderer også meldinger, kundehåndtering, ekstern innsamling av data og andre tjenester som oppgir at de tilbys under denne avtalen og som samlet heretter omtales som «Tjenestene» i denne avtalen. Ved å opprette en profil på JYB bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert vilkårene i sin helhet, samt Personvernserklæringen som du kan finne her og Cookie-erklæringen som du kan finne her. 

 

1.1 Definisjoner

Tjenestene tilbys som mobilapplikasjon for Personbrukerne samt CV generator på webBrukere på appløsningen og CV generatoren vil heretter omtales som «personbruker», mens brukere på webløsningen vil omtales som «bedriftsbruker», der hvor deler av denne avtalen differensierer mellom de to. Der avtaleteksten dekker begge parter vil de heretter omtales som «bruker».  

“Matcher” vil si at bedriftsbruker og personbruker har vist gjensidig interesse til hverandre i Tjenesten.  

2. Registrering/etablering av konto

2.1. Vilkår for registrering

Registrering og etablering av konto hos JYB er kostnadsfritt for brukeren. For å kunne registrere en konto må bruker akseptere JYBs brukeravtale, personvernerklæring og cookie-erklæring. Videre må samtlige obligatoriske felter i registreringsskjemaet være utfylt og brukerkontoen må verifiseres gjennom en to-faktor-løsning via mobilnummer. For at konto skal bli registrert må personbruker i forbindelse med registrering oppgi følgende obligatorisk informasjon: 

 • Navn 
 • Mobilnummer 
 • Bosted 
 • Fagområder 
 • Stillingsfunksjon 
 • Ferdigheter 
 • E-postadresse  
 • Fødselsdato 
 • Profilbilde 

Kontoinformasjon kan til enhver tid endres eller utfylles etter brukerens eget ønske. 

3. Vilkår for bruk av tjenesten

3.1 Generelle vilkår

Personbrukeren forplikter seg til å kun bruke JYB til det formål som JYB har gitt tillatelse til i henhold til denne avtalen. JYB kan ikke holdes ansvarlig for bruk, handlinger eller uttalelser utført av andre enn den registrerte brukeren uavhengig av om tilgangen til Brukers konto er rettmessig eller urettmessig. Bruker samtykker ved sin aksept av brukervilkårene til at h*n ved mistanke eller kunnskap om misbruk av konto umiddelbart skal kontakte JYB 

Tjenesten kan ikke benyttes av personer under 16 år. 

For å bruke Tjenestene godtar du at:  

 • du har fylt 16 år i det avtalen inngås  
 • at du bare kan ha en JYB konto 
 • at kontoen du oppretter er i ditt virkelige navn 
 • at du ikke allerede er begrenset fra å bruke Tjenestene våre.  

Dersom du oppretter konto med falsk informasjon anses dette som et brudd på vilkårene våre, inkludert kontoer registrert på vegene av andre eller personer under 16 år.  

3.2 Forpliktelser for JYB

JYB forplikter seg til å tilby tjenester som beskrevet i mobilapplikasjonen JYB og på hjemmesiden www.jyb.no. JYB skal legge til rette for at Brukerne trygt skal kunne anvende tjenesten til presentasjon av profilen sin og at denne informasjonen behandles for å skape interesse eller Match hos motsvarende bedriftsbruker. 

Tjenesten skal legge til rette for konstruktiv og positiv kontakt mellom brukerne i forbindelse med jobbsøk, relasjonsbygging og headhunting. JYB er en portal for kontakt mellom Brukerne. JYB kan derimot ikke ta ansvar for etablering av kontakt utover den som etableres og foregår gjennom tjenesten.  

Ved rapportering om misbruk og uønsket adferd fra Bruker forplikter JYB seg til uten ugrunnet opphold å undersøke rapporteringen. Dersom misbruk konstateres kan JYB ta de nødvendige steg for å hindre slik adferd, herunder potensiell utestenge Brukere. JYB skal sørge for sikker bruk og lagring av informasjon i tjenesten med tilhørende sikkerhetskopier, brukerverifiseringer og andre tiltak JYB finner nødvendig. JYB forplikter seg til å levere god kundeservice til brukerne og sørge for minst mulig nedetid. 

3.3 Forpliktelser for bruker

Bruker skal ikke på noe tid offentliggjøre eller dele informasjon eller materiale som er støtende, uriktig, truende, i strid med gjeldende lover og forskrifter eller på noe vis medfører urettmessig anvendelse av annen persons rettigheter. 

Bruker forstår og aksepterer at JYB kan, men ikke er forpliktet til, å kontrollere og gjennomgå alt innhold som publiseres som en del tjenesten innenfor gjeldende regelverk. JYB kan videre slette ethvert innhold, helt eller delvis, som det finner er i strid med Brukervilkårene eller som kan medføre skade for JYB sitt rykte som leverandør av tjenesten. 

Brukeren forplikter seg etter dette til å følge de bestemmelser samt overholde de begrensninger som fremkommer av nedenstående ikke-uttømmende liste: 

 • Bruker forplikter seg til å opptre i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 
 • Bruker er kjent med at det kun er anledning til å opprette en konto pr. person.  
 • Bruker skal opptre høflig og saklig i sin samhandling med JYBs øvrige brukere og for øvrig i sin samhandling med JYB som sådan. 
 • Bruker forplikter seg til å respektere og til ikke å misbruke andres immaterielle rettigheter som fremkommer på tjenesten. 
 • Bruker forplikter seg til å respektere og ikke å misbruke JYBs immaterielle rettigheter slik disse fremkommer av tekst, bilder, videoer eller annet format som måtte eksistere på tjenesten. 
 •  Bruker forplikter seg til ikke å promotere informasjon som er falsk eller misledende, eller promoterer ulovlige adferd, som er injurierende eller på annet vis støtende eller uakseptabel, eller som generelt er i strid med tjenestens formål, gjeldende lover og forskrifter og etablerte normer. 
 • Bruker forplikter seg til å avstå fra å publisere bilder eller annen informasjon om tredjeparter uten forutgående samtykke og fra å publisere annen konfidensiell informasjon om andre, slik som for eksempel finansielle data. 
 • Bruker forplikter seg til å avstå fra å publisere eller promotere noen form for kommersielle aktiviteter og/eller salg uten forutgående skriftlig aksept fra JYB. Slike aktiviteter/salg omfatter, men er ikke begrenset til, konkurranser, salgstilbud, reklame, masseutsendelser m.m. 
 • Tjenesten skal benyttes til sitt tiltenkte formål. Bruker forplikter seg til ikke å publisere eller utføre handlinger som kan medføre skader eller funksjonssvekkelse av tjenesten. Herunder skal det ikke spres informasjon eller innhold som inneholder, eller som kan antas å inneholde, skadelig programvare, virus, dataormer, trojanere, eller andre skadelige koder og komponenter. 
 • Bruker forplikter seg til å ikke gi eller legge til rette for at passord eller identifikasjonsinformasjon blir gjort tilgjengelig for andre Brukere eller tredjeparter for kommersielle, urettmessige eller ulovlige formål eller gjøre personlig informasjon om brukere tilgjengelig for andre uten uttrykkelig forutgående samtykke fra berørte parter. 
 • Bruker aksepterer at all informasjon som vedkommende legger ut på sin konto/profil kan bli sett av andre Brukere. 
 • Bruker skal frastå å modifisere, tilpasse, sublisensiere, oversette, selge, dechiffrere, dekompilere eller på annen måte demontere noen del av tjenesten og den software det er bygget på, eller bidra til at noen annen utfører slike handlinger. 
 • Bruker forplikter seg til ikke å publisere, formidle eller distribuere, direkte eller indirekte, på noe vis eller via noe media den informasjon eller det innhold Bruker er i besittelse av som følge av bruk av tjenesten i samsvar med disse Brukervilkår. 

JYB forbeholder seg retten til å undersøke og ta de nødvendige rettslige skritt mot Brukere som opptrer i strid med ovenstående forpliktelser, herunder retten til å slette innhold og kommunikasjon samt til å utelukke eller suspendere vedkommende Bruker.  

 

4. Kundeservice

Ved å godta denne avtalen aksepterer du at JYB sender deg systemoppdateringsmailer og annen informasjon om endringer som kan påvirke bruk av tjenesten. Dette innebærer også nyhetsbrev og kundeoppfølgingsmailer. Dersom du ønsker å motsette deg dette kan du når som helst melde deg av som mottaker ved å trykke på linken nederst i mailen. 

JYB tilbyr assistanse og veiledning til Brukerne gjennom sine kundebehandlere og for øvrig gjennom FAQ som er tilgjengelig på JYBs nettsider. Kundekontakt og dialog kan forekomme gjennom våre kommunikasjonskanaler på mail og telefon, samt via chat på eksterne tjenester som Facebook. 

Hvis du benytter kommunikasjonskanaler som er koblet til en tredjepart, vil appen eller nettstedet ha tilgang til informasjon du deler med oss på deres plattform. Disse tredjepartene har egne juridiske vilkår og personvernserklæringer som kan avvike fra våre. Med unntak av det begrensede omfanget dette er lovpålagt, er JYB ikke ansvarlig for andre nettsteder/apper – bruken av disse er på din egen risiko. For mer informasjon om tredjeparter som kan linkes til vår kundestøtte se personvernserklæringen vår. 

 

5. Åndsverk og merkevarebeskyttelse

Bruker kan ikke publisere, distribuere eller reprodusere på noen måte varemerkebeskyttet innhold, kjennemerker eller annen informasjon uten å innhente forutgående skriftlig aksept/samtykke fra rettighetshaver til slike rettigheter. Dersom du mener at dine beskyttede rettigheter er krenket, ber vi deg ta kontakt med JYB slik at nødvendige undersøkelser og eventuelle tiltak kan gjennomføres. 

Ved gjentatte krenkelser av immaterielle rettigheter, enten JYB eller Brukeres, vil JYB terminere den aktuelle konto hvor krenkelser forekommer. 

 

6. Personvern og databehandling

For å levere Tjenestene til deg behandler vi dine personopplysninger. For nærmere beskrivelse av hvordan vi samler inn disse, på hvilket grunnlag, samt hvordan vi bruker, behandler og beskytter dine opplysninger henviser vi til vår personverserklæring. 

 

7. Oppsigelse

Bruker kan si opp denne avtalen eller avslutte sin konto i tjenesten når som helst og uten behov for begrunnelse. Oppsigelse gjøres ved å bruke “slett-meg funksjonen” i tjenesten eller ved skriftlig henvendelse pr. E-post til jyb@jyb.noVed sending av E-post må det klart opplyses om at Brukers konto sies opp. For identifikasjon kreves det at E-posten kommer fra den aktive brukerkontoen, samt at bruker oppgir navn som kan knyttes til den aktive kontoen. 

JYB forbeholder seg også retten til å ta vare på informasjon som er nødvendig for å fullføre en påbegynt prosess jamfør brukeravtalen punkt 8, 4 eller ved brudd på punkt 3.3, inntil formålet med lagringen er oppfylt. 

 

8. Mislighold/utestenging

Dersom Bruker opptrer i strid med de til enhver tid gjeldende brukervilkår vil JYB kunne gi varsel om brudd på vilkårene og advarsel om utestengelse. 

Ved grove brudd på brukervilkårene eller gjentagende forseelser kan Bruker utestenges fra Tjenesten. Utestengelse gir ikke grunnlag for noen form for kompensasjon. JYB står fritt til å sette tidsbegrensning på en Brukers utestengelse fra Tjenesten. 

Eventuell utestengelse er ikke til hinder for, eller medfører begrensninger for, JYBs rett til å kreve erstatning for eventuelle tap JYB måtte bli påført som følge av Brukers brudd på brukervilkårene. 

 

9. Ansvarsfraskrivelse

JYB garanterer ikke for eller har noen form for ansvar for at innholdet i Brukeres profiler er korrekt. JYB har ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå som følge av at Bruker har gitt uriktig eller feilaktig informasjon på sin profil. Tilsvarende kan JYB ikke holdes ansvarlig for den enkelte Brukers adferd overfor andre brukere verken ved anvendelse av Tjenesten eller eventuell kontakt som måtte oppstå som følge av bruk av Tjenesten. 

JYB er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for indirekte tap som måtte bli påført Bruker. 

Bruker aksepterer etter dette at JYB eller dets samarbeidspartnere ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap eller skade, direkte eller indirekte, som følge av: 

 •  uriktig eller feilaktig innhold publisert på Tjenesten 
 • sletting eller fjerning av innhold, manglende oversendelse av meldinger, videoer, annen informasjon 
 • Brukeres adferd enten online eller offline 
 • feil, utelatelser, defekter, forsinkelser, uautorisert tilgang, tyveri, misbruk av en Brukers informasjon 
 • tekniske feil på server, datamaskin, mobiltelefon eller lignende 
 • eventuell bruk/misbruk av andres immaterielle rettigheter på Tjenesten. 

Alt materiale som lastes ned eller på annen måte innhentes gjennom Tjenestens gjøres  Brukers egen risiko og vil være dennes ansvar alene.

 

10. Endring av Brukeravtalen

JYB vil kunne gjøre endringer i både avtalen og tjenesten fra tid til annen. Dette kan for eksempel komme av nye funksjoner i tjenesten, nye lovkrav eller endringer i vår forretningspraksis. Brukere oppfordres derfor til å oppdatere seg på de til enhver tid gjeldende vilkår som ligger på hjemmesiden www.jyb.no. 

Ved omfattende endringer i vilkårene, personvernserklæringen eller cookie-erklæringen, vil vi varsle deg på e-post slik at du får mulighet til å se gjennom endringene før disse trer i kraft. Bruker er selv ansvarlig for å sørge for at e-postadressen til enhver tid er gyldig og riktig.  

Hvis du fortsetter å bruke våre tjenester etter at vi har publisert eller varslet om endringer i disse vilkårene betyr dette at du aksepterer endringene.

 

11. Verneting

Tvister som måtte oppstå i forbindelse med bruk av Tjenesten forutsettes løst i minnelighet mellom JYB og Bruker. For det tilfelle at tvist ikke lar seg løse i minnelighet skal den fremlegges for de alminnelige domstoler for avgjørelse. Oslo tingrett er i den anledning rett verneting for enhver tvist som måtte springe ut av Tjenesten eller vilkårene i denne brukeravtalen. 

 

12. Kontakt

Ved spørsmål til disse vilkårene eller andre ting vedrørende tjenestene kan Jyb kontaktes på vår nettside www.jyb.no, på e-post ved: jyb@jyb.no.